26 d’octubre 2008

Setmana 43 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: generador numèric de la Generalitat valenciana.
  • Legislació lingüística: Decret 195/2008, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ajudes a la producció editorial»
   • «Palma, capital de les Illes Balears»
   • «Estratègia europea pel multilingüisme»
   • «El coneixement de català dels fucionaris amb habilitació estatal»
   • «Canvi de nom: Borriana / Burriana»